สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,387 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,383 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,281,494 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,683 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,284,758 ราย กำลังรักษา 21,152 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,827 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 608 ราย