เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักกงานเขตคลองสามวา จัดกิจกรรมอบรมการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขอนามัยที่ดีสำหรับช่วงวัยเจริญพันธุ์ให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนสำหรับนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) จำนวน 132 คน

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผอ.เขตคลองสามวา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้กำหนดนโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรี เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้มีประจำเดือนและครอบครัวและลดความเสี่ยงของปัญหาอื่นๆ ที่อาจตามมา โดยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา ได้นำเสนอโครงการฯ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขตคลองสามวา ซึ่งการอบรมจะเป็นหลักสูตร 3 ชั่วโมง

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขอนามัยที่ดีสำหรับช่วงวัยเจริญพันธุ์ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนสำหรับนักเรียนหญิง ที่จะมีการสนับสนุนผ้าอนามัยแก่นักเรียนหญิง ที่เรียนอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประมาณ 875 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) และโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

ผอ.เขตคลองสามวา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนนโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรีฯ เป็นเรื่องที่สำคัญมากควรผลักดันสู่การปฏิบัติโดยเร็ว แต่เนื่องจาก กทม. ยังไม่ได้กำหนดหรือจัดสรรงบประมาณ จึงได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายผ่านงบประมาณของกองทุนหลักสุขภาพเขตคลองสามวา ซึ่งการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือน (ผ้าอนามัย) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับนักเรียนหญิงโดยวิธีการที่ทางโรงเรียนกำหนด

และเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขอนามัยที่ดีสำหรับช่วงวัยเจริญพันธุ์ สนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนสำหรับนักเรียนหญิง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 อย่างเร็วที่สุด ได้อย่างเพียงพอ และไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ อันเนื่องมาจากภาวะที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนได้ (Period Poverty) ตลอดจนเด็กนักเรียนหญิง รู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ และสร้างโอกาสอันเท่าเทียมให้กับนักเรียนหญิงทุกคน ที่จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับเนื้อหาในหลักสูตรซึ่ง บรรยายโดย คณะวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวานั้น อาทิ เรื่องร่างกายของฉัน, พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นหญิง, ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับภาวะการมีประจำเดือน, ทำความเข้าใจมนุษย์เมนส์, วิธีนับรอบเดือนคนที่จะนับไข่ตกได้,การเตรียมรับมือก่อนประจำเดือนมา, วิธีรับมือเมื่อประจำเดือนมา, วิธีลดอาการปวดท้องประจำเดือน, ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับประจำเดือน, วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น.