สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 698 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 698 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,444,809 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,966 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,455,713 ราย กำลังรักษา 11,483 ราย เสียชีวิต 15 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,856 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 678 ราย