เมื่อวันที่ 16 ส.ค. มีรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งคนใกล้ชิดไปยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่กระทรวงมหาดไทย อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีรายละเอียดในหนังสือความว่า 

ด้วยข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัว อันเกิดจากการทำงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเวลาในการดูแลครอบครัวอย่างจำกัด

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากราชการ โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564.