เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.  รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เรื่องแจ้งให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565  ลงนามโดย ผศ.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.

โดยในจดหมายอ้างถึงหนังสืออ้างถึง ที่แจ้งไปยัง กกท. ปฏิบัติตามมติบอร์ด กสทช. ที่ให้ ทาง กกท. จัดบริหารการถ่ายทอดสดด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและทั่วถึง และให้นำส่งข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ทำกับฟีฟ่า และเอกชนที่เกี่ยวข้องให้กับทางสำนักงาน กสทช. ทันที แต่ ทางตัวแทน กกท. แจ้งกับที่ประชุมอนุกรรมการฯว่าไม่สามารถนำส่งได้ ทางที่ประชุมฯ จึงต้องดำเนินการตามสิทธิและเงื่อนไขข้อตกลง (เอ็มโอยู)

โดยสำนักงาน กสทช. ทำเอ็มโอยู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) และผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและคนด้อยโอกาสสามารถรับชมและเข้าถึงรายการดังกล่าว

แต่ปัจจุบัน กกท. ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงขอให้ กกท. ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฯ ที่กำหนดให้ กกท. ต้องบริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. สามารถถ่ายทอดสดการแข่งชันฟุตบอลโลก ปี 2022 รอบสุดท้าย ได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry)

รวมทั้งต้องดำเนินการให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทุกราย ดำเนินการออกอากาศรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอสโลก ปี 2022 (รอบสุดท้าย) ให้สมาชิกสามารถได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการตามข้อ 6 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป โดยทันทีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

กรณี กกท. ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อ 8 ของบันทึกข้อตกลงฯ โดย กกท. มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืนแก่สำนักงาน กสทช. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี) และสำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงของ กกท. ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป