เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้เซ็นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 403/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม แก้ไขและเพิ่มเติมกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ9) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ9)

โดย ผบ.ตร. มอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้างานกิจการพิเศษ มี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการหน่วยงาน รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในงานกิจการพิเศษ เรียกว่า “รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานกิจการพิเศษ)” และ “ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานกิจการพิเศษ 1)” โดยใช้อักษรย่อว่า “รอง ผบ.ตร.(กศ)” และ “ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ 1)” ตามลำดับ