เมื่อวันที่ 30 ส.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ได้แก่

1.นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
2.นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
3.นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นรองเลขาธิการกพฐ
4.นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.
5.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นเลขาธิการ กศน.
6.นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษาของสกศ.เป็นรองเลขาธิการ สกศ.
7.เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม เป็นรองเลขาธิการ กอศ.
8 นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการ สกศ.เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)