เมื่อวันที่ 25 เม.ย. คณะกรรมการเลือกตั้ง (กตต.) ได้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งขอให้นายจ้างช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 66 โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมาตรา 142 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 ณ ที่เลือกตั้งกลาง ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ หรือเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 ณ ที่เลือกตั้ง ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดด้วยแล้ว.