เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก คณะสงฆ์ (ธรรมยุต) ได้มีการเผยแพร่คำสั่งเจ้าคณะ ต.ปากช่อง (ธรรมยุต) ที่ 01/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงแต่งตั้งให้ พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เจ้าคณะ จ.นครราชสีมา (ธรรมยุต) ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี มีอำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2566 แต่งตั้งวันที่ 3 พ.ค. 2566

จากนั้น พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะ จ.นครราชสีมา (ธรรมยุต) ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี ได้ลงนามในคำสั่งวัดป่าธรรมคีรี ลงวันที่ 3 พ.ค. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรี โดยมีพระราชวชิราลังการ เป็นที่ปรึกษา พระอุดมธีรคุณ วัดสุทธจินดา เป็นที่ปรึกษา พระญาณดิลก วัดมกุฏคีรีวัน เป็นประธาน ขณะเดียวกันมีรายงานว่า พระวชิรญาณโกศล วิ. (คม อภิวโร) หรือ “พระอาจารย์คม” เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี (จันดีอนุสรณ์) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระวิทยากรหนุ่มผู้บรรยายการเจริญจิตตภาวนาชื่อดัง ได้รับกิจนิมนต์เข้ามาในกรุงเทพฯ และได้ถูกขอให้ลาสิกขา หรือสึกแล้ว โดยได้มีการทำพิธีสึกที่วัดในกรุงเทพฯ ก่อนที่จะหายตัวไปในทันที

ทั้งนี้สำหรับ พระวชิรญาณโกศล วิ. หรือ “พระอาจารย์คม” นับเป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง สนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี และอุบาสิกาจันดี โลหิตดี น้องสาวของหลวงตามหาบัว มาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา และในช่วงที่ “พระอาจารย์คม” บวชและศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อหาที่สงบในการปฏิบัติธรรมและตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคีรีขึ้น จากนั้นจึงเริ่มมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดป่าธรรมคีรี “พระอาจารย์คม” มีลูกศิษย์เลื่อมใสศรัทธาในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานจำนวนมาก รวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง และดารานักแสดงด้วย