สมอ. ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับ BCG Economy Model โดยบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติพร้อมกัน

เศรษฐกิจชีวภาพ Bio economy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular economy และ เศรษฐกิจสีเขียว Green economy โดยการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แล้วจำนวน 520 มาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จำนวน 484 มาตรฐาน แบ่งเป็นหมวด Bio Economy จำนวน 325 มาตรฐาน หมวด Circular Economy จำนวน 68 มาตรฐาน และหมวด Green Economy จำนวน 91 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หรือ มตช. อีกจำนวน 36 มาตรฐาน

บรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

รวมถึงมาตรฐานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย เช่น มาตรฐานข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานแนวทางการหาปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ มาตรฐานแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรฐานสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนำมาตรฐานไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการที่สำคัญคือ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการผลิตของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

นอกจากการกำหนดมาตรฐานแล้ว สมอ. ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง กว่า 240 บริษัท มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังวัดปริมาณและรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร.