เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และ สส. ที่เข้ารับตำแหน่ง ว่า ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 102 ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้นายกฯ รัฐมนตรี และ สส. มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งภายใน 60 วัน

สำหรับนายกฯ และรัฐมนตรี ให้ถือวันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นวันเข้ารับตำแหน่ง ส่วน สส. ให้ถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเป็นวันเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งหากปฏิญาณตน เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 มีกำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่ 5 ก.ค. 2566-2 ก.ย. 2566 หากปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2566 กำหนดยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินวันที่ 13 ก.ค. 66-10 ก.ย. 2566 โดยก่อนจะครบกำหนดอาจยื่นขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน โดยต้องยื่นคำร้อง พร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

นายนิวัติไชย กล่าวต่อว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ขอย้ำว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนด เนื่องจากเป็นมาตรการหนึ่งของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยกระบวนการตรวจสอบถูกต้อง ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและการเปลี่ยนแปลงที่อาจผิดปกติของทรัพย์สินและหนี้สิน ถือเป็นต้นทางในการดำเนินการไต่สวนกรณีร่ำรวยผิดปกติ และยังเป็นการคัดกรองบุคคลเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ไม่ให้ผู้ที่ไม่สุจริตมีโอกาสใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่กระทำการทุจริต รวมทั้งสร้างความโปร่งใสให้ระบบการเมืองและราชการ ซึ่งเมื่อทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวแล้วจะได้มีการประกาศเปิดเผยเพื่อให้สังคมร่วมตรวจสอบอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนให้ผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้งาน สามารถยืนยันตัวตนตามขั้นตอนได้ และยังสามารถจัดเก็บ หรือเรียกดูข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของตัวเองในระบบได้ด้วย.