เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนทั้งสิ้น 397,120,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

โดยมีสาระสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ) 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สพฐ.ได้รับจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนจำนวน 6,339,932 คน แต่จากข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2566 มีนักเรียนจำนวน 6,552,101 คน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 212,169 คน ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดสรรงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น สำนักงบประมาณได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกฯ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 397,120,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่).