เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 317/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

รมว.คมนาคม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ,ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ ,เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ,อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ,ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,นายสนธยา คุณปลื้ม ,นายศุภกร คงสมจิตต์ ทั้งหมดเป็นกรรมการ ,เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นกรรมการ และเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจ เร่งรัดติดตาม กำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดดังกล่าว สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ขณะเดียวกัน ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย.2566