เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 ก.ย. ที่การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ (กปน.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4 “บวร Online” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ประธานกรรมการ กปน. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. และนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการจัดกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4 ในรูปแบบวิถีใหม่ “บวร ONLINE” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำภายในบ้าน ช่วยลดน้ำสูญเสีย รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้าน นายนิทัศน์ กล่าวว่า กปน. ได้นำหลักการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทยร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรม บวร (บ้าน วัดโรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้หน่วยงานต้นแบบดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตามนโยบายของรมช.มหาดไทย 

ขณะที่ นายกวี กล่าวว่า นอกจาก กปน. จะผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน. ยังมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ซึ่ง กปน. ได้จัดกิจกรรม “บวร” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 61 กับหน่วยงาน บ้านวัด โรงเรียน และโรงพยาบาลแล้วรวม 28 แห่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10%

นายกวี กล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้ กปน. ได้ขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก 10 แห่ง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี การเคหะดินแดง การเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 1 บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดชลอ วัดกลาง วรวิหาร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โรงเรียนปากเกร็ด และโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual exhibition) ให้ความรู้วิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และการแนะนำก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. การแนะนำวิธีการล้างถังพักน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย และรับชมวีดิทัศน์สาธิตการประกอบถังดักไขมันอย่างง่ย รวมทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้แก่หน่วยงานต้นแบบ 

นายกวี กล่าวด้วยว่า กปน. ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็น “น้ำประปาดื่มได้ ลดการใช้พลาสติก” ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่สามารถ ลดการใช้น้ำได้สูงสุดในโครงการ “บวร” ปี 3 จำนวน 5 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป.