สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำเป็นปีแรก มุ่งสร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต รับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างแรงจูงใจดึงดูด บุคลากรคุณภาพลึกถึงระดับชุมชนต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หนุนประเทศมุ่งสู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ดี ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ กลไกดันระบบเศรษฐกิจมั่นคง พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 26 คน

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ระบบสาธารณสุขถือเป็นโครงสร้างใหญ่ของประเทศที่ต้องให้ความสำคัญ การจัดการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ได้ศักยภาพ ถือเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ เนื่องจากประชากรในประเทศมีสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บป่วย ก้าวสู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ดี จะส่งผลดีต่อกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง เนื่องจากประเทศมีประชากรวัยทำงานสามารถใช้กำลังแลความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ในขณะเดียวกับคนเจ็บป่วยลดลง ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการงบด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ การทำงานทางวิชาการ งานวิจัยแลนวัตกรรม พร้อมขยายผลการพัฒนาองค์ความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ นำไปพัฒนาต่อยอด งานวิจัยและสร้างมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวกับขอบเขตการประกอบวิชาชีพการ สาธารณสุขชุมชน รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรตินักสาธารณสุขที่อุทิศตนด้วยความเสียสละในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ ชุมชน และระดับประเทศ

นายไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมวิชาการฯ ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง 6 ภูมิภาคของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการและวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคท้องถิ่นคณาจารย์ นักสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

นอกจากนี้ยังได้นำร่องโครงการ นักสาธารณสุขทองคำ๒๕๖๖ (Golden Health Professional Award 2023) เป็นปีแรก เพื่อสร้างต้นแบบ นักสาธารณสุข ด้วยเป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และสร้างแรงจูงใจให้กับนักสาธารณสุขที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยบรรลุเป็นสังคมแห่งสุขภาวะที่ดีและนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ เป็นกลไกสำคัญด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากสามารถสร้างให้ประชากรในประเทศมีสุขภาพดี ปลอดโรค ก็จะช่วยสถานการณ์เงินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจมหภาค และความมั่นคงของประเทศได้อย่างยั่งยืน

รางวัลนักสาธารณสุขทองคำมีวัตถุประสงค์เพื่อวางต้นแบบการโค้ชผู้นำวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับลึก (Coaching for Transformation Agenda) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสถานการณ์ ที่ต้องเผชิญทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน และมุ่งขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักสาธารณสุขที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้มีการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักสาธารณสุขทองคำ ประเภทที่ 1 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประเภทที่ 2 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมโรค และประเภทที่ 3 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ได้รับรางวัล 26 คน