นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงนามแต่งตั้ง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและวัฒนธรรมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนารองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายติดตามโบราณวัตถุเมืองโบราณศรีเทพคืนสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการฯได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนและพัฒนามรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นแผนการขับเคลื่อนฯของจ.เพชรบูรณ์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.แผนเร่งด่วน จัดทำป้ายบอกทางแบบถาวร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ำ Smart Toilet และอารยสถาปัตย์ จัดสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เพื่อเป็นสถานที่แนะนำข้อมูล อำนวยความสะดวก จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการนำเที่ยวในเมืองโบราณศรีเทพ และเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน้ำ ไฟส่องสว่าง การบำบัดน้ำเสีย เพิ่มจำนวนบุคลากรนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ นักเล่าเรื่อง รวมทั้งการจัดการผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

นานเสริมศักดิ์ กล่าวอีกว่า 2.แผนระยะกลาง ได้แก่ จัดทำแอปพลิเคชันเอสเอ Directory การเพิ่มรถรางไฟฟ้า สร้างจุดจอดรถชาร์จพลังงานรถไฟฟ้า จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลกศรีเทพกับเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งอื่นๆ ของไทย ทั้งอาจจะเชื่อมโยงไปยังเมืองมรดกโลกหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ การขุดสำรวจโบราณสถานที่สำคัญเพิ่มเติม เช่น เขาคลังสระแก้ว เขาคลังหน้า และต้องการให้มีการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศรีเทพ และการนำโบราณวัตถุของศรีเทพที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆ ทั้งที่อยู่กับชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์ในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศ กลับคืนมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศรีเทพ และ 3.แผนระยะยาว ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบเขาคลังนอกและพื้นที่ต่อเนื่อง ต.ศรีเทพ และ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และการยกระดับการบันทึกข้อมูลของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทำให้การจัดเก็บและดึงข้อมูลดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น