ที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 67 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวภายหลังการเข้าพบหารือกับนายหวัง เสี่ยวหง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่านายหวังกล่าวต้อนรับในโอกาสที่ รมว.ยุติธรรม เดินทางมาเยือนจีนในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่ดีระหว่างจีนกับไทยตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา โอกาสนี้นายหวังยังได้เน้นย้ำความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศในทุกด้าน เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองและรักษาสันติภาพในภูมิภาค

จากนั้น พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวสรุปถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดว่า ประเทศไทยประสบปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการเป็นทางผ่านของยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงยกระดับความสำคัญของปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเร่งรัดการปราบปรามยาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนมุ่งเน้นการดำเนินการด้านยาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการป้องกันการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการปราบปรามยาเสพติด โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากไทยเพียงประเทศเดียวมิอาจแก้ไขปัญหาได้โดยลำพัง กอปรกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีปริมาณยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก

โดยเฉพาะสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอนุสัญญาสหประชาชาติ (non-controlled chemicals) นับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงหารือถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดระหว่างกัน โดยได้บรรลุข้อตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือที่สำคัญ ดังนี้

1.ความร่วมมือในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงเคมีภัณฑ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอนุสัญญาสหประชาชาติ (non-controlled chemicals) มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยขอให้จีนเป็นแกนนำในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้บรรลุผลเร็ว เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกเคมีภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

2.ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นปัญหาต่อทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวด ได้แก่ ยาเสพติด การหลอกลวงทางโทรศัพท์ การพนันออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน ซึ่งมักเกี่ยวพันกับยาเสพติด

3.ความร่วมมือในการสืบสวนขยายผลและจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้ต้องหา 2 สัญชาติ และผู้ต้องหารายสำคัญ โดยฝ่ายจีนขอความร่วมมือให้ฝ่ายไทยส่งตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีที่จีน ซึ่ง รมว.ยุติธรรม ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของศาล อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมยินดีอำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่

4.ฝ่ายจีนยินดีให้ไทยส่งคณะผู้แทนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานของฝ่ายจีน ในเรื่องของการวิเคราะห์สารเสพติดจากระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน