วันที่ 9 ก.พ. ที่ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการรับถ่ายโอนภารกิจการกำหนดมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมจราจรและการบังคับใช้กฎหมายจราจรในส่วนของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล คณะกรรมการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการรับถ่ายโอนภารกิจการกำหนดมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมจราจรและการบังคับใช้กฎหมายจราจรในส่วนของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. พร้อมรับถ่ายโอนภารกิจการกำหนดมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมจราจรและการบังคับใช้กฎหมายจราจรในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมี 2 หน่วยงานหลักที่จะดูแล หน่วยงานแรกคือสำนักการจราจรและขนส่ง หน่วยงานที่ 2 คือสำนักเทศกิจ

โดยในส่วนของสำนักการจราจรและขนส่งในกรณีที่ได้รับโอนมาไม่น่าจะมีประเด็นอะไร เพราะปกติก็ดูแลเรื่องกายภาพอยู่แล้ว อาทิ การขีดสีตีเส้น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร การติดตั้งป้ายจราจร ภารกิจที่ได้รับคงจะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ส่วนสำนักเทศกิจ อาจจะต้องดูแลเรื่องการออกระเบียบข้อบังคับ และการบังคับใช้กฎหมาย อาจต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการโอนภารกิจมา เข้าใจว่าคงต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ปี 2565 และพ.ร.บ.จราจรทางบก ปี 2522 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ

คณะทำงานแรกดำเนินการยกร่างเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ปี 2565 และพ.ร.บ.จราจรทางบก ปี 2522 โดยให้รายงานความคืบหน้าทุก 15 วัน และคณะทำงานที่ 2 ดำเนินการศึกษาและกำหนดแนวทางการศึกษาแนวทางการรับถ่ายโอนภารกิจการกำหนดมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมจราจรและการบังคับใช้กฎหมายจราจรในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้รายงานความคืบหน้าทุก 30 วัน.