มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกแถลงการณ์ กรณีการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน ว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางสื่อในหลายช่องทางนั้น มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า เรื่องที่มีการกล่าวตามสื่อนั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว

มหาวิทยาลัยขอเรียนว่า การดําเนินการในการนําเงินรายได้ไปลงทุนในระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกรอบอำนาจให้ดำเนินการได้ โดยได้ดำเนินการตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 11 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับ ข้อ 42 (8) และ ข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และข้อ 42 (9) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
           
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเคยได้ชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่มีการกล่าวถึงสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามการนำเสนอข่าวไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วหลายครั้ง อีกทั้ง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เคยรับทราบ และชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางสื่อของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ชี้แจงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย…