มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกแถลงการณ์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่อนั้น มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษาฯ และได้คัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาฯ และถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้ว

กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เริ่มภายหลังที่ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลง อันเนื่องมาจากการถึงแก่อนิจกรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยท่านเดิม โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติกรอบการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ซึ่งกระบวนการต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ที่ได้ปรับปรุงตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและรอบคอบจนได้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และได้เสนอชื่อเพื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระหว่างกระบวนการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทุกคนอย่างละเอียด ก่อนการพิจารณาคัดเลือกตามที่กำหนดในข้อ 6 ก. (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 โดยยึดข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้แจ้งต่อทางมหาวิทยาลัย

โดยผลการพิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลทุกประการ