เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยถึงผลการสำรวจ “สงกรานต์ ความปรารถนาคนไทย” โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 5–9 เมษายน 2567 จากจำนวน 1,100 ตัวอย่าง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่า

แผนการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์ พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ อยากอยู่บ้านไม่อยากไปไหน มากที่สุด ร้อยละ 27.5 เที่ยวในท้องถิ่น ร้อยละ 26.9 เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ร้อยละ 20.9 กลับบ้านเกิด ร้อยละ 20.7 และ เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 4.0

กิจกรรมที่ท่านจะทำในวันสงกรานต์ปีนี้ คนไทยอยากรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ มากที่สุด ร้อยละ 35.3 ทำบุญ ร้อยละ 34.5 กินเลี้ยงสังสรรค์ ร้อยละ 32.8 เล่นน้า ประแป้ง ร้อยละ 30.1 ทำบุญเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย ร้อยละ 23.1 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ร้อยละ 15.1 แต่งกายชุดไทยตามขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละ 10.9 เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 6.7 อื่นๆ เช่น ไปทานข้าวกับครอบครัว เยี่ยมผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ร้อยละ 2.4

สิ่งที่ควรรณรงค์และมุ่งเน้นเพื่อให้สงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่มีความสุขมากที่สุด คนไทยอยากให้รณรงค์เล่นน้ำประแป้งอย่างมีมารยาท ร้อยละ 38.9 สงกรานต์ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 37.1 รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ร้อยละ 37.0 สงกรานต์ปลอดเหล้า ร้อยละ 31.9 ทำบุญเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย ร้อยละ 27.6 การแต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณี ร้อยละ 20.9

ปัญหาที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขสำหรับปีใหม่ไทยปีนี้มากที่สุด คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง ร้อยละ 35.0 ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ร้อยละ 17.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 10.3 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ร้อยละ 9.8 แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 7.8 ปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนอย่างจริงจัง ร้อยละ 7.5 ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 5.9 ความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมไทย ร้อยละ 5.3 อื่นๆ ร้อยละ 0.7

สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลทำสำหรับปีใหม่ไทยปีนี้คือแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร้อยละ 26.1 ลดราคาค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ร้อยละ 24.3 ลดราคาพลังงาน น้ำมัน แก๊สหุงต้ม ร้อยละ 16.9 เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 13.7 เพิ่มช่องทางในระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 6.9 แหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 5.1 ลดภาษีเงินได้ ร้อยละ 4.5 พักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 2.2 อื่น ๆ เช่น ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ร้อยละ 0.5

พรที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในปีนี้มากที่สุด คือ ขอให้ถูกลอตเตอรี่ ร้อยละ 23.3 ขอให้ร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 18.5 ขอให้พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และมีราคาดี ร้อยละ 12.8 ขอให้ค้าขายดี ร้อยละ 12.0 ขอให้มีงานทำ ร้อยละ 11.6 ขอให้อายุมั่นขวัญยืน ร้อยละ 6.8 ขอให้สมหวังในความรัก ร้อยละ 3.8 ขอให้เรียนจบ ร้อยละ 2.3 อื่นๆ เช่น ขอให้ญาติหายป่วย ขอให้เป็นเศรษฐี ร้อยละ 8.8

สำหรับบุคคลที่อยากรดน้ำมีทั้งนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ลุงตู่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ทักษิณ ชินวัตร ลิซ่า เป็นต้น ผศ.ดร.สานิตกล่าว