เมื่อวันที่ 24 เม.ย.67 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะผู้บริหาร วช. เยือนสถาบัน Sèvres – Cite de la Céramique สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Mr. Renè Jacques, General Director และ MS. Natascha Jackobsen, Deputy director ให้การต้อนรับ

สถาบัน Sèvres – Cite de la Céramique เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส มีบทบาทหลักทั้งในด้านการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านเซรามิคพอร์ซเลน(Porcelain) ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกของฝรั่งเศส โดยในสถาบันมีความโดดเด่นในการพัฒนาเทคนิควิธีและทักษะระดับสูง ในการจัดทำเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องลายคราม โดยเฉพาะความโดดเด่นในงานพอร์ซเลน ทั้งในส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ระดับ Premium พร้อมกับผลิตเพื่อการสะสมที่เป็นงานเอกลักษณ์เฉพาะ และมีการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ โดยมีผลงานที่มีลักษณะโดดเด่น ซึ่งจะมีการจัดเก็บรักษาและนำมาแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์หมุนเวียน

พร้อมนี้สถาบันยังมีส่วนของโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องลายคราม และพอร์ซเลน มีตั้งแต่การขึ้นรูป การเผา ไปจนถึงการลงสี จนได้ชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ ในด้านการศึกษาและการวิจัย ทางสถาบันยังผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะด้านการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องลายครามถึง 26 ทักษะ ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในสถาบันต้องผ่านการคัดเลือกโดยการทดสอบในระดับชาติ (National Contest)

โดยหลักสูตรการศึกษาของสถาบันได้รับการรับรองโดยกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยของฝรั่งเศส ผู้ที่จบสถาบันนี้จะได้ทำงานทดแทนตำแหน่งต่างๆในโรงงานผลิต ทำให้เกิดการสืบทอดทักษะความเชี่ยวชาญไว้ไม่ให้สูญหายและยังสามารถคงเอกลักษณ์เฉพาะของสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ทั้งนี้ ในการหารือร่วมกับ Mr. Renè Jacques, General Director และ MS. Natascha Jackobsen, Deputy director ร่วมกับ วช. โดย ดร.วิภารัตน์ รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและหัตถศิลป์ น.ส.สตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 น.ส.เสาวนีย์ มุ่งสุจิตการ เลขานุการกรม และ รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ได้ยกประเด็นในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาช่างฝีมือทำเครื่องเซรามิคร่วมกันระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐฝรั่งเศส อาทิ การแลกเปลี่ยน และสนับสนุนให้ช่างฝีมือทำเซรามิค ให้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เทคนิค พัฒนาความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการเชิญผู้เชี่ยวชาญของสถาบันไปถ่ายทอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ตลอดจนการวางแผนที่จะร่วมกันจัดแสดงผลงานเครื่องเซรามิคระหว่างไทยและฝรั่งเศสต่อไป

ภายหลังการหารือ Mr. Renè Jacques, General Director และ MS. Natascha Jackobsen, Deputy director ได้นำ ดร.วิภารัตน์ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในทักษะด้านการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องลายครามของสถาบัน พร้อมนี้สถาบัน Sèvres – Cite de la Céramique ได้แสดงความยินดีที่จะมีความร่วมมือกับทาง วช. ในงานตามความเชี่ยวชาญ โดยคาดหมายว่าภายในปี 67 จะมีการนำผลงานของสถาบัน Sèvres – Cite de la Céramique มาจัดแสดงนิทรรศการในประเทศไทยอีกด้วย