มีคนถามบ่อยมากว่าในโลกใบนี้มีเมืองอุตสาหกรรมใดบ้างที่น่าอยู่ และนี่คือ 5 ตัวอย่างที่น่าสนใจ

1. San Francisco, USA.: เมืองอุตสาหกรรมต้นแบบของสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันเรื่องเทคโนโลยีสะอาด นวัตกรรมการผลิต และธรรมนูญนิคมอุตสาหกรรมว่าด้วยขบวนการผลิตที่ใส่ใจความยั่งยืน

2. Yokohama, Japan : เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมรักษ์โลก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการลดคาร์บอนอย่างจริงจังเป็นระบบ

3. Gothenburg, Sweden : เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของสวีเดน ที่เน้นการใช้พลังงานสะอาด มีนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคตออกมาเรื่อย ๆ ที่สำคัญมีการพัฒนาผังเมืองที่มีการจัดโซนที่อยู่อาศัย โซนอุตสาหกรรม และโซนอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบจราจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. Helsinki, Finland : เมืองอุตสาหกรรมสะอาดของฟินแลนด์ เมืองที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว และยังมีการลงทุนเพื่อสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศของเมืองอีกด้วย

5. Manchester, UK. : เมืองอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของสหราชอาณาจักร ที่มีกฎระเบียบ มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสูง มีนโยบายรัฐที่สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด

เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นต้นแบบเหล่านี้ มักจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ มีความตั้งใจจริงของผู้นำจากภาคอุตสาหกรรม มีงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย มีความตื่นรู้ของประชาชนที่ห่วงใยความยั่งยืน มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังของรัฐและเอกชน มีแหล่งทุนที่เป็นกองทุนสีเขียว ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือกที่หลากหลายจากธรรมชาติ เช่นแสงอาทิตย์ สายลม พลังนํ้า รวมไปถึงพลังงานหมุนเวียนจากขยะ ลดขยะที่ไปฝังกลบกลับมาเป็นพลังงาน รวมถึงการดูดคาร์บอนจากขบวนการผลิตกลับไปเก็บกักไว้ใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมผังเมืองแห่งอนาคต ระบบนิเวศที่สมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและการอยู่อาศัย และการเชื่อมโยงกันด้วยระบบจราจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เมื่อนานาชาติทำได้ ไทยก็น่าจะทำได้เช่นกัน รอเมืองอุตสาหกรรมคาร์บอนตํ่าของไทย ท้าชิงในเวทีโลก เร็ว ๆ นี้.