เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผอ.สำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบนโยบายและร่วมประชุม

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่เป็นเรื่องที่ถือว่ามีความคืบหน้าน้อย เนื่องจากอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัยจะอยู่กับทางรัฐบาล อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เป็นส่วนใหญ่ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการทำให้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่นมีมากขึ้น โดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งว่าเราจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมทั้งได้มีการทำงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“สำหรับสิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ ข้อบัญญัติ กทม.ว่าด้วยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยให้มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ ชัดเจน ลำดับต่อมาจึงต้องเป็นการจับมือกับการเคหะฯ และ พอช. เดินหน้าพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมือง นำร่องในพื้นที่ 5-6 เขต โดยกลุ่มแรกที่จะดำเนินการคือกลุ่มที่เป็นชุมชนหรือยังไม่เป็นชุมชนแต่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ

ซึ่งมีความคืบหน้าดังนี้ 1. ได้มีการตั้งคณะเร่งรัดพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย หาแนวทางในการนำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มั่นคงให้กลับมาสู่ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 2. ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งคณะทำงานร่วมกันเป็น “คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย” ถอดปัญหาที่ต้องการแก้ไข จัดทำข้อมูลของทั้งเขตว่ามีกลุ่มเปราะบางหรือมีชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับโฉนดหรือใบอนุญาตเท่าไร ซึ่งหากมีฐานข้อมูลที่มากพอและครบถ้วนจะทำให้สามารถต่อรองกับทางภาครัฐเพื่อรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะนำร่องใน 6 เขต ได้แก่ เขตประเวศ เขตปทุมวัน เขตยานนาวา เขตมีนบุรี เขตคลองเตย และเขตราชเทวี” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลจากการสำรวจเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์และกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย 1. การโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน 2. กิจกรรมการมอบนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 3. กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร.