เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และรองประธานอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.ประจวบฯ มี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายกานต์ โพธิดอกไม้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

โดยมีการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 391 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่าง ซึ่งทางโครงการส่งน้ำฯ มีมาตรการในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งด้วยการจัดรอบเวรการใช้น้ำร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้ในทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการกับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาปรัง สนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และให้การช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ /รถบรรทุกน้ำ /รถแบ๊กโฮ บรรเทาผลกระทบประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ส่วนในช่วงฤดูฝนมีมาตรการควบคุมปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมสอดคล้องกับการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจตราอย่างใกล้ชิดในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เช่น พื้นที่รับน้ำบริเวณบึงบัว อ.สามร้อยยอด หมู่บ้านเกาะมอญ ต.ไร่เก่า และหมู่บ้านเกาะไผ่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด

อ่างเก็บน้ำปราณบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร สูง 42 เมตร ยาว 1,500 เมตร สร้างปิดกั้นแม่น้ำปราณบุรี ความจุ 391 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานในเขตโครงการฯ ประมาณ 235,750 ไร่ และสามารถผันน้ำลงแม่น้ำปราณบุรี เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรทั้งสองฝั่งแม่น้ำปราณบุรี ช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ท้ายอ่าง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อสนับสนุนการประปาในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม.