เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า ว่า วันนี้เป็นการทบทวนเรื่องหาบเร่แผงลอย ที่จะมีการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะใหม่ โดยเรื่องหลักของการประชุม คือการทบทวนเรื่องเกณฑ์รายได้ของผู้ค้า โดยอยากให้หาบเร่แผงลอยทั้งหมด ที่อยู่ในจุดผ่อนผันต้องยื่นจ่ายภาษีตามกฎหมาย แม้รายได้น้อยจนไม่ต้องจ่าย แต่ก็ขอให้เข้าหลักเกณฑ์การยื่นภาษี เพื่อให้ทราบว่ารายได้เป็นอย่างไร 


โดยใช้เกณฑ์ว่า ผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผันหลังจาก 1 ปี ต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน หากเกินกว่านี้คาดว่าผู้ค้าอาจขยับขยายไปหาที่เช่าอื่นได้ และหลังจากประชาพิจารณ์และปรับปรุงตามความเห็นต่าง ๆ ในเรื่องอื่นเพิ่มเติมแล้วนั้น ผู้ว่าฯกทม. จะลงนามและรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ทั้งนี้ จะมีการทบทวนจุดผ่อนผันทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยช่วงนี้จะสั่งการให้จุดผ่อนผันในปัจจุบันปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง หากจุดใดไม่สะอาดและไม่ปรับปรุงจะดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันนั้นทันที เพราะต้องการให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จุดไหนที่สะอาด ไม่เบียดเบียนคนเดินเท้าก็จะคงไว้ให้เป็นจุดผ่อนผันต่อไป


สำหรับมาตรการระยะยาวในการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย คือ ต้องหาพื้นที่อื่น ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ หรือขอความร่วมมือกับเอกชนในการร่วมกันจัดพื้นที่ค้าขายที่ราคาเช่าไม่แพง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่ทำมาหากินได้ และผู้ซื้อสามารถเข้าถึงอาหารที่ราคาไม่แพง