เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ว.16 (เขตทั่วไป) และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 67 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว.16 (เขตทั่วไป) คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 606 อัตรา 58 กลุ่มวิชา และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา 14 กลุ่มวิชา ซึ่งรับเงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 1.ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท 2.ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท 3.ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท 4.ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 18,460 บาท

ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 กลุ่มวิชา และเลือกเขตที่สมัครได้เพียงเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้น (ระหว่างเขตทั่วไปและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้) และเมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกต่อไป

โดยคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้นจะต้องจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. รับรอง และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือเว็บไซต์ vec.jobthaigov.com

เลขาธิการ กอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สอศ. มุ่งสร้างบุคลากรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างเส้นทางการทำงานที่มั่นคงให้กับบุคลากร และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรและขับเคลื่อนกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งต่อไป