นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง งบประมาณ 35.063 ล้านบาท ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างสะพานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 65% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างวางคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I GIRDER) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ในปี 67

โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 บ้านคลองเงิน ต.ปากจั่น กับ หมู่ที่ 3 บ้านหนองจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 80 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 900 เมตร

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า โดยสะพานแห่งนี้ จะใช้ทดแทนสะพานเดิมที่มีช่องจราจรคับแคบ มีอายุการใช้งานยาวนานและชำรุดเสียหาย รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ร่นระยะทางในการขนส่ง เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ อาทิ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ให้ผลผลิตไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมถึงยังเป็นการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย