เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นประธานในการที่พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) เดินทางไปรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ พระภิกษุสามเณรวัดสระเกศฯ ได้ทำสามีจิกรรมแด่พระเทพรัตนมุนี จากนั้นพระเทพรัตนมุนี กราบลาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี พระประธานประจำพระอุโบสถวัดสระเกศฯ ก่อนที่จะเดินทางพร้อมพระอนุจรอีก 2 รูป ออกจากพระอุโบสถวัดสระเกศฯ เพื่อเดินทางสู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ซึ่งจะมีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระเทพรัตนมุนี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 13.00 น.

สำหรับประวัติ “พระเทพรัตนมุนี” มีนามเดิมว่า สุรชัย วิชชุกิจมงคล เกิดวันที่ 20 ก.ย. 2507 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร บรรพชาเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2525 ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมี พระราชรัตนรังษี เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2529 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก มี พระราชรัตนรังษี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระพุทธิวงศมุนี เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีรัตนมุนี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระครูวิธานเรขกิจ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “สุรชโย”

ต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาวัดสระเกศฯ ได้รับความไว้วางใจจากพระเถระผู้ใหญ่ในวัด มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ดูแลงานปกครอง เคยดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าคณะภาค 12 ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และรักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก จากนั้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567 มส. รับทราบเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้ง พระเทพรัตนมุนี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2534 เป็นเปรียญธรรม 7 ประโยค พ.ศ. 2540 เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) วัดสระเกศฯ พ.ศ. 2544 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระปัญญาวชิราภรณ์” พ.ศ. 2549 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชปัญญาโสภณ” พ.ศ. 2557 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพรัตนมุนี”