เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือถึงท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย “เรียนดีมีความสุข” และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองในเรื่องการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งที่อยู่ในสังกัด เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ในส่วนสาระสำคัญคือ

สำหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม งานพิธีการของยุวกาชาด หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวา ผ้าผูกคอและหมวก ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณาการแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาดตามระเบียบฯ ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม