นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ.ส.อ.อเนชา เพียรทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving) ที่ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ รักษาการที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (กระทรวงศึกษาธิการ) โครงการช่วยชีวิตทางน้ำ life saving (มกช.) และโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น (กรมพลศึกษา) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากรที่มีของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็กเยาวชนของประเทศ โดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และเพื่อกระจายกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยอ้างอิงจากสถิติการเสียชีวิตจากภัยทางน้ำ

ทั้งนี้ 3 หน่วยงาน ได้มีความเห็นตรงกันในการสร้างแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน MOU เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 นี้ ต่อไป