เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์(ธ) ว่า การดำเนินการแต่งตั้ง ถอดถอนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 ซึ่งมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน และแต่งตั้งใหม่ของ 3 เจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวนั้น ได้นำข้อมูลกราบเรียนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนตะวันออก และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รวมทั้งเจ้าคณะภาค ผู้ปกครองในแต่ละจังหวัดรับทราบแล้ว ถึงปัญหาและเหตุผล โดยเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองสงฆ์

นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีการแต่งตั้งเจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช และเจ้าคณะ จ.เชียงราย ที่มีการร้องเรียนว่ามีการแต่งตั้งซ้ำซ้อนกับเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมนั้น ได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งรูปใหม่ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดทดแทนทั้ง จ.นครศรีธรรมราช และเชียงราย.