เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae) ของไทย เปิดเผยว่า ตนร่วมกับนักวิจัยอิสระ นายไพรวัลย์ ศรีสม, Dr Mark Hughes ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์ส้มกุ้งแห่งสวนพฤกษศาสตร์เอดินบะระ สกอตแลนด์ และนักพฤกษศาสตร์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง นายคุณานนต์ ดาวนุไร และ ดร.สมราน สุดดี หน่วยงานหอพรรณไม้ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ร่วมกันตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก ชมพูราชสิริน

พืชชนิดใหม่นี้ ถูกค้นพบโดยทีมงานนักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ ระหว่างทำการสำรวจความหลากหลายของพืชบริเวณภูเขาในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งได้พบไม้ล้มลุกไม่ทราบชนิด เป็นพืชอิงอาศัยขึ้นบนเปลือกไม้ต้นขนาดใหญ่ โดยยังไม่มีดอกและผล จึงได้ติดตามเก็บตัวอย่างและได้ตัวอย่างดอกในเดือนกันยายนเดือนถัดมา ได้ทำการตรวจสอบพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลส้มกุ้ง (Begonia) วงศ์ส้มกุ้ง (Begoniaceae) จึงได้ร่วมเขียนตีพิมพ์ตามกฎเกณฑ์ทางพฤกษศาสตร์ในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 49(2) หน้าที่ : 201-205 ปี พ.ศ.2564

โดยมีชื่อพฤกษศาสตร์ที่ขอพระราชทานนามว่า Begonia sirindhorniana Phutthai, Thanant., Srisom & Suddee คำระบุชนิด “sirindhorniana” ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. และได้มีพระกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปร่วมรับเสด็จ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินการสำรวจชนิดพรรณไม้ในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ลุ่มน้ำ จากเดิมที่สำรวจไปแล้ว 1 ลุ่มน้ำ

สำหรับพืชชนิดใหม่นี้มีชื่อไทยซึ่งเป็นนามพระราชทานว่า “ชมพูราชสิริน” ตัวอย่างต้นแบบเก็บรักษาไว้ที่หอพรรณไม้