เมื่อวันที่ 17 ต.ค. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เป็นประธานมอบนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ระยะ 5 ปี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมสถานศึกษา #SWOT Analysis ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกันนี้ ยังได้ให้เกียรติมอบ “รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 คน 

นอกจากนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เปิดตัวโมเดลใหม่ในการขับเคลื่อนเเละพัฒนาสถานศึกษาภายใต้ UDVC Team work++ (UDVC Teamwork plus plus)  ประกอบด้วย U = Upgrade To be The Best คือการยกระดับภาพลักษณ์ให้ดีที่สุด มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เเละพัฒนาเครื่องเเต่งกายให้สวยงามสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี D = Develop To Internationnal Standards คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล V = Vocational Education For Creative and Innovation คือ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิวุฒิให้มีคุณภาพ เเละสร้างความมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในเเละต่างประเทศ C = Communicate Well คือ พัฒนาการติดต่อสื่อสารด้านสังคม ด้านวิชาชีพ เเละด้านดิจิทัลให้ดีเยี่ยม Plus ที่1 คือ Digital Eco System คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบนิเวศการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด Plus ที่ 2 คือ Happiness College คือ การพัฒนาสู่การเป็นวิทยาลัยเเห่งความสุข ภายให้ Teamwork ที่เป็นมืออาชีพ มีระบบการบริหารที่ทันสมัย และมีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจอย่างเที่ยงธรรม

ซึ่งประเด็นข้อมูลดังกล่าว จะถูกสังเคราะห์จากคณะครู บุคลากรทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จนกลายเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เชิงรุกในแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) และขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการอาชีวศึกษาบนความท้าทายในยุค Next Normal