เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. มีหนังสือวิทยุในราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศปก.ตร.ถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัดสง.ผบ.ตร.ที่ 0051(ศปก.ตร)/413 ลงวันที่ 2 พ.ย. 64 ใจความว่า ด้วย ผบ.ตร.สั่งการให้ สกพ. เชิญ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผกก. และ รอง ผบก.วาระประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.