หลังจาก ครม. อนุมัติให้ธนาคารออมสินจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องตกงานหรือขาดรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” วงเงิน 5,000 ล้านบาท  

ล่าสุด เป็นข่าวดีสำหรับประชาชน เมื่อ แบงก์ออมสิน ประกาศรายละเอียด “โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” และเริ่มเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้ประกอบอาชีพได้กว่า 75,000 ครัวเรือนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th
  • ติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือแนะนำวิธีการลงทะเบียน
  • วงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท
  • เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
  • ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตลอดอายุสัญญา
  • ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

นอกจากนี้ ยังผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้ อาทิ

  • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 งวดแรก สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน
  • วงเงินกู้ 200,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน รวมทั้งไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

สำหรับวงเงินสินเชื่อ ของผู้ประกอบการแต่ละประเภท ประกอบด้วย

1) ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะ ช่างหัตถศิลป์ หรือ ผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรอง วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

2) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น แท็กซี่หรือรถรับจ้างประเภทต่าง ๆ โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ รวมถึงผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคาร วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท (ตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์ในโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th)

3) ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านขายของที่ระลึก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีสถานที่ตั้งกิจการแน่นอน และมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามที่  GSB Contact Center โทร.1115