ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวว่า  GC  เป็นบริษัทปิโตรเคมีแรกของประเทศไทยและเป็นบริษัทแรกในเอเชีย ที่ติดอันดับ 1 ของโลกจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)  ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน หรือ ESG ครบ 3 ด้าน ได้แก่  สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ประกาศเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

GC สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้วยการทำให้ทุกกระบวนการผลิต       มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใช้หลัก “5R” คือ Reduce ลดการใช้ ใช้น้อยเท่าที่จำเป็น   Recycle การใช้ซ้ำเพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้ประโยชน์มากขึ้น  Reuse การแปรรูปมาใช้ใหม่   Refuse การปฏิเสธใช้สารไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน ผลดำเนินการเหนือกว่าเกณฑ์กำหนด อีกทั้งยังปรับใช้นวัตกรรม ร่วมกับแสวงหาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำรูปแบบใหม่ 

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ในปี  2573 และเป็นองค์กร ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส

สำหรับภารกิจด้านสังคม (Social) ที่ GC ยึดมั่นหลักความยั่งยืน ทั้งในเวลาปกติและช่วงวิกฤตวิกฤต  โดยในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมา  GC ยังมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างนวัตกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยหลายชนิดเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และยังร่วมมือกับพันธมิตรในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วน ภายใต้ โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน และโครงการ Greater Care by GC  บริจาคชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET (rPET) 100%   ซึ่งใช้ซ้ำได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง ผลิตเตียงสนามจากเม็ดพลาสติก HDPE ซึ่งนำกลับมา    ใช้ซ้ำและนำกลับมารีไซเคิลได้ในท้ายที่สุด   

นอกจากนี้ GC ยังมุ่งทำดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารด้วยความโปร่งใส  ดำเนินงานตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี  และ GC ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศ