การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ สนองนโยบาย กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2565 โครงการขยายเขต 10 วัน ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค โดยมีข้อกำหนดดังนี้

PEA ขยายเขตระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตรพร้อม ติดต้ังมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ภายใน 10 วันทำการ เฉพาะพื้นที่เขตชุมชน (เทศบาล) ในรูปแบบ PEA One Touch Service โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีบ้านเลขที่  ทะเบียนบ้านถาวร หรือ ทะเบียนบ้านชั่วคราว ของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า
  • มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ
  • ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร และ ที่ดินจัดสรร
  • ไม่ตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามราชการ เช่น ป่าสงวน เขตชลประทาน เป็นต้น ท้ังนี้ รายละเอียดเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามที่ PEA กำหนดโดยสามารถติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง