เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวชี้แจงกรณีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการเบิกจ่ายค่าอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันประชุมสภาฯ เป็นเงิน 2,500 บาทต่อคนต่อวัน รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาทต่อวัน โดยมีจำนวน​ ส.ส. 500 คน คนละ 2,500 บาท ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า กรณีดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ทราบแล้ว

ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา กล่าวว่า การเบิกจ่ายค่าอาหารของ ส.ส. ในวันประชุมสภาฯ เป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา​ พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการต่างๆ แล้ว ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเบิกจ่ายโดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 475 คน รวมเป็นเงิน 475,000 บาทต่อวัน หรือ 950,000 บาทต่อสัปดาห์.