สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านอาหารด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ โดย มจพ. และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์บังคับทิศทางการตกเพื่อตรวจจับสินค้าสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ” และได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  แก้ววิจิตร หัวหน้าทีมวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวร่วมกับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “อุปกรณ์บังคับทิศทางการตกเพื่อตรวจจับสินค้าสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ” ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  เป็นผลงานต่อยอดมาจากโครงงานพิเศษของนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์ด้านเงินทุนสนับสนุนและข้อมูลความต้องการใช้งานในการจำหน่ายสินค้าประเภทขนมปังและเบเกอรี่ จากบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานและมีระบบควบคุมอุณหภูมิของสินค้าติดตั้งอยู่ในตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code เพื่อลดการสัมผัสในยุคที่โลกต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ซึ่งหากสามารถผลิตได้เองและผลิตโดยใช้อุปกรณ์ประกอบที่หาได้จากภายในประเทศจะสามาระลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้

ด้าน นายอภิเศรษฐ  ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด  (มหาชน)  ได้กล่าวว่า นโยบายของบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทมีนโยบายเน้นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยรับนักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในรูปแบบของสหกิจศึกษา และพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วย โดยความร่วมมือในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม “อุปกรณ์บังคับทิศทางการตกเพื่อตรวจจับสินค้าสำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ” ดังกล่าว เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่บริษัทให้ทุนสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่าง “ฟาร์มเฮ้าส์ กับ มจพ.”