เมื่อวันที่ 13 ม.ค.​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค. มีรายงานว่า “พระมหาสมพงษ์” หนึ่งในทีม “ธรรมะเดลิเวอรี่” พระนักเทศน์ชื่อดังอีกรูปที่มักจะมีกิจกรรมการเทศน์บรรยายธรรมและการไลฟ์สดร่วมกับ “อดีตพระมหาไพรวัลย์” และ “อดีตพระมหาสมปอง” ได้ลาสิกขาแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการปิดตำนาน 3 พส.นักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง

สำหรับพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนวํโส หรือ ดร.สมพงษ์ โมฆรัตน์ หรือ “พระมหาสมพงษ์” อดีตพระลูกวัด วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา (เกียรตินิยม) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขณะเป็นบรรพชิต เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2555

โดยเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 เมื่อเวลา 19.00 น. พระสมพงษ์” รตนวํโส (ระตะนะ-วังโส) หรือ ดร.สมพงษ์ พระนักเทศน์ชื่อดัง ได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว