นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และผู้บริหาร ระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ​ ทั้งภาครัฐและเอกชนบางส่วนยังขาดประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทางกระทรวงดีอีเอส โดย สำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จึงได้จัดอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับผู้บริหาร (หลักสูตร Executive CISO) รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้บริหารระดับสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ มากกว่า 70 คน ให้มีความรู้และพร้อมรับมือ กับภัยไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้

“ปัจจุบันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาจะเห็นได้จากข่าวการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลก เช่น โรงกลั่นน้ำมัน บริษัทขนส่งน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารทั้งรัฐและเอกชน และโรงพยาบาล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลากหลาย ทั้งเพื่อก่อกวนให้ใช้งานระบบไม่ได้ หรือเพื่อขโมยข้อมูลด้วยแรนซัมแวร์ ซึ่งกลุ่มอาชญากร จะปิดกั้นข้อมูลเป็นตัวประกัน จนกว่าบริษัทจะยอมจ่ายค่าไถ่ หรือให้ผลประโยชน์ใดใดแก่ผู้ก่อเหตุ ทำให้ต้องหยุดการทำงานในระบบ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการหรือดำเนินธุรกิจ”

นายเนวินธุ์ กล่าวต่อว่า สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเชิงปริมาณ และความรุนแรง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้องค์กรต่าง ๆ มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ การทำงานระยะไกลเสมือนจริงผ่านการใช้งานพอร์ทัลแอพพลิเคชั่น และเว็บแอพพลิเคชั่นทำให้อาชญากรไซเบอร์ พยายามเจาะช่องโหว่ของระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ทางรัฐบาลจึงตระหนักดีว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบต่อหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐาน สำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในวงกว้าง

สำหรับหลักสูตร Executive CISO นับเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และรับฟังแนวทางในการบริหารองค์กร ให้สามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมปรึกษาหารือ ร่วมคิด แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์เป็นแนวคิดในการบริหารองค์กรให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหลักสูตรนี้เป็นการสร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจ แก้ปัญหาในระดับประเทศร่วมกันต่อไป

สำหรับหลักสูตรนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดดีอีเอส และนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคุณอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วี จำกัด เป็นต้น