กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีบทบาทสำคัญด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ แก่ หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ เมื่อระหว่างวันที่ 22 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมครั้งที่ 1 ภายใต้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไป พัฒนา หรือ วิจัย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ และไม่เป็นการแสวงหาผลกำไร

ทั้งนี้ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงผลสรุปการยื่นขอรับการสนับสนุนว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

โครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดใน 6 ด้าน คือ 1. Digital Manpower การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุ 2. Digital Health การพัฒนาวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข 3. Digital Agriculture การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก 4. Digital Technology การส่งเสริมการนำอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ IoT (Internet of Things) มาใช้ในการบริหารจัดการภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 5. Digital Government & Infrastructure การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ และ 6. Digital Agenda มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

“ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอนั้น กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ เน้นหลักของความโปร่งใส และชัดเจนในทุกขั้นตอนเป็นสำคัญ โดยขณะนี้ โครงการที่ยื่นเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น  จากนั้นจะส่งไปยังคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศเปิดรับข้อเสนอ หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอีกครั้ง ก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอีกครั้ง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นขอรับการสนับสนุนนั้น จะต้องเป็นโครงการที่ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ก่อนออกประกาศให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับทราบผลต่อไป

ขณะนี้กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ กำลังเร่งดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด เพื่อให้การพิจารณา แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้” เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล ฯ กล่าว

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีวิสัยทัศน์เป็นกองทุนชั้นนำในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนา อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ตามนโยบายของรัฐบาล และนำมาซึ่งประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศตลอดไป…