วันที่ 21 ก.ค. คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พะเยา มีมติให้ อบจ.พะเย าจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทยจำนวน 15,000 โด๊ส เพื่อฉีดแก่ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะมีการคัดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนจัดรายชื่อเน้นความโปร่งใสส่งมายัง อบจ.ต่อไป

นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า โดยมติในที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ซึ่งมีนายโชคดี อมรวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ได้มีมติให้ อบจ.พะเยา ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนฉีดแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1.ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

4.ผู้ที่ทำงานประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และ 5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย เป็นต้น.