นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้มีความพร้อมในการเปิดประเทศ  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาล ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ว่า ได้รับรายงานว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ค.64 มีเที่ยวบินขาเข้าสะสมรวม 111 เที่ยวบิน ผู้โดยสารสะสมรวม 9,138 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7,968 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,170 คน นอกจากนี้ยังได้รายงานการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง “สมุยพลัสโมเดล” ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า รวมทั้งรายงานแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ  อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง บก-น้ำ-ราง-อากาศ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนมาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น การปฏิบัติงานของท่าอากาศยานภูเก็ตในการรองรับผู้โดยสารต่างประเทศ  การปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดภูเก็ตที่ต้องใช้มาตรการในการกำกับอัตราค่าโดยสารรถยนต์สาธารณะ และการเข้มงวดการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตผ่านระบบคัดกรอง โดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศไว้ การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับเรือส่วนบุคคลจากต่างประเทศ ได้กำหนดท่าเทียบเรือไว้ 6 ท่า (จากท่าเรือที่มีอยู่ 20 ท่า) ในจังหวัดภูเก็ต เป็นท่าเรือในการคัดกรองรองรับการเดินทางตามมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและสาธารณสุข ส่วนทางราง ได้เน้นคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อรองรับการเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และสามารถลดการบิดเบือนของข้อมูลที่ไม่เป็นจริงตามสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด โดยรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ และประชาชนด้วยเหตุและผล เพื่อนำมาแก้ไขอย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว ทั้งนี้หากมีปัญหาใดที่ต้องการให้ส่วนกลางช่วยแก้ไข สามารถประสานงานเข้ามาที่กระทรวงคมนาคม หรือหน่วยงานส่วนกลางได้

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ให้ทุกหน่วยงานพิจารณานำแนวทางการดำเนินงานในโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” มากำหนดใช้ใน “สมุยพลัสโมเดล” เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติมีความพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ และเตรียมพร้อมหากเมื่อมีการเปิดประเทศในระยะต่อไป จึงได้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนต่อไป.