นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า ล่าสุดงานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัยประสิทธิผลของคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับผู้เลี้ยงดูเด็ก ปู่ย่าตายาย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยพื้นที่ดำเนินการวิจัย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม ศาลากลางบ้าน และวัด ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มเป้าหมายคือ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้เลี้ยงดู และเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี จำนวน 120 คน โดยมีกลุ่มทดลอง 60 และกลุ่มควบคุม 60


ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และตรวจพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM และ Denver II โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 กิจกรรมการติดตามประเมินพัฒนาการเด็กครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2564 และครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2565 ตามลำดับต่อไป.