เมื่อวันที่ 23 ก.ค.เพจ เรื่องเล่าจากโรงหมอ และ เพจ Dr.Review ได้แชร์หนังสือที่อ้างว่าเป็นหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่ง และลงเป็นหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องสำรวจบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด..แจ้งเรื่องขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งขณะนี้สภากาชาดไทยได้สั่งซื้อจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย และสภากาชาดยังได้จัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำมาฉีดบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด…..จึงขอความร่วมมือในการสำรวจบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน เพื่อจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนโดยไม่คิดมูลค่า มาเพื่อให้ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนครอบครัวของท่านและสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบด้วย พร้อมทั้งจัดส่งแบบสำรวจดังกล่าวให้กองสาธารณสุข ภายในวันที่ 20 ก.ค.64 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบคุณเพจเรื่องเล่าจากโรงหมอ และเพจ Dr.Review