เมื่อวันที่ 30 มี.ค. มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุม มส.ได้รับทราบผลการประชุม มส.ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง พระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 3 รูป ประกอบด้วย 1.พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง จ.สงขลา และเจ้าคณะ จ.สงขลา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ 2.พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทฺเธสโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา พระอารามหลวง จ.นครราชสีมา และเจ้าคณะ อ.ปากช่อง (ธรรมยุต) จ.นครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา 3.พระครูอัครรัตนากร (บุญเลิศ ธมฺมรกฺโข) รองเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดแก้วโกรวาราม

ด้านนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุม มส. ว่า ที่ประชุม มส. รับทราบเรื่อง พระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 3 รูป และยังเห็นชอบแต่งตั้ง พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชาโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 พระสิริพัฒนาภรณ์ (วินัย สจฺจวํโส) รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร จ.สกลนคร รองเจ้าคณะ จ.สกลนคร ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ จ.สกลนคร