สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอขอบคุณและชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหารือเกี่ยวกับวัด ที่ยังไม่ดำเนินการตามมติ มส. และเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม มติ มส. ครั้งที่ 19/2561 มติที่ 410/ 2561 เรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับในเขตพื้นที่วัด ทุกวัด ดังนี้ 1. ให้กำหนดเขตพื้นที่วัด เป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 2.ให้กำหนดเขตพื้นที่วัด เป็นเขตห้ามซื้อขายหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัด 3.ให้วัดต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด ซึ่งมติดังกล่าวผ่านมากว่า 3 ปี

ด้าน ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิ การและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้เปิดเผยว่า หลังจากประกาศมติ มส.ดังกล่าว กว่า 3 ปี แล้ว สมาคมฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีการค้าขายสัตว์ในวัด เพื่อการปล่อยทำบุญอย่างเปิดเผย ลดลงเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการเปลี่ยนวิธีการค้าขายสัตว์ในวัด เพื่อการปล่อยทำบุญอย่างไม่เปิดเผยบ้างก็ตาม และที่สำคัญวัดต่าง ๆ มีการขึ้นป้ายประกาศห้ามนำสัตว์มาปล่อยในวัดหรือป้ายมติมหาเถรสมาคม ติดประชาสัมพันธ์ภายในวัดเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัดที่ยังไม่พบการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมฯ เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการปล่อยสัตว์ในวัด ซึ่งสมาคมฯ ได้ลงพื้นที่เลือกสุ่มสำรวจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบจำนวน 8 วัด ที่ยังมีการขายสัตว์ในบริเวณวัด และไม่มีป้ายหรือมีการแสดงใด ๆ ให้เห็นว่าไม่สนับสนุนให้มีการขายสัตว์ หรือการปล่อยสัตว์ในวัด ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ส่งผลสรุปและ        รายชื่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาตามที่เห็นสมควร ต่อไป

อีกทั้ง TSPCA ได้ร่วมหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในประเด็นควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามมติฯ มส.ดังกล่าว จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อการดำเนินการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน ในการเฝ้าระวังสอดส่อง รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึก และแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ TSPCA ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวย การสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.