@@@@ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้นางอารมณ์และนายจอห์น วอล์คเกอร์ และครอบครัว ในฐานะผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ในกฐินกาลพุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายรัชภูมิ บุญรอด อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรส ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยมีพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ และพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีดังกล่าวประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้า ตามด้วยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในช่วงบ่าย โดยพระภิกษุสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์ บริจาคปัจจัยทอดกฐิน และร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยเพื่อนำไปสมทบกองทุนก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และพุทธศาสนิกชนไทยยังได้ร่วมกันออกโรงทานในโอกาสดังกล่าวด้วย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยมีพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ และพระราชสีลาภรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางอารมณ์ วอล์คเกอร์ และครอบครัว เป็นผู้ถวาย

@@@@ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมการประชุม Pacific Islands Forum (PIF) 2050 Dialogues ที่เกาะราโรตองกา ประเทศหมู่เกาะคุก ในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นเวทีหารือระหว่างผู้นำประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกกับหุ้นส่วนและภาคส่วนต่าง ๆ ในประเด็นที่มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกตามยุทธศาสตร์ 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent อาทิ การเมืองและความมั่นคง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

ในการประชุมดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centred Development) โดยได้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือและสนับสนุนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent ตามวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก รวมทั้งได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาของไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. 2025-2027 ทั้งนี้ ไทยพร้อมให้ความร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการให้ทุนการฝึกอบรมระยะสั้นและทุนการศึกษาปริญญาโทผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทาง SEP การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ตลอดจนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ นอกจากนี้ ไทยยังจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกภายใต้กรอบ Thailand – Pacific Islands Countries Forum (TPIF) ด้วย

ไทยเข้าเป็นประเทศคู่เจรจาของ Pacific Islands Forum (PIF) เมื่อปี 2547 และมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 ทั้งนี้ PIF เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก มีสมาชิก 18 ประเทศ/ ดินแดน และคู่เจรจา 21 ประเทศออสเตรเลีย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม Pacific Islands Forum (PIF) 2050 Dialogues ในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ เกาะราโรตองกา ประเทศหมู่เกาะคุก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วย ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade) ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) และผอ. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) เข้าพบปะนาย Anoulack Chanthivong รัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและการค้า การลงทุนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และประเทศไทย โดยเน้นย้ำความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ในการนี้ ได้หารือเรื่องการจับคู่ทางธุรกิจทั้งภาคสินค้าและภาคบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าสองทางซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาธุรกิจกับภาคธุรกิจชั้นน้ำของออสเตรเลียในช่วง ASEAN-Australia Summit ที่จะมาถึงในช่วงเดือน มีนาคม 2567

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และคณะ เข้าพบปะนาย Anoulack Chanthivong รัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและการค้า การลงทุนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

@@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าโพธิศรัทธา ได้จัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2566 โดยมี พระโสภณภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์ กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวัน รัฐวิคตอเรีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์เด่น วัดหนองป่าพง พระอาจารย์ธรรมสีหะ เจ้าอาวาส ที่พักสงฆ์ธรรมคีรี รัฐควีนส์แลนด์ พระอาจารย์ญาณทีโป เจ้าอาวาสวัดโพธิปาละ รวมพระสงฆ์เข้าร่วมในพิธีจำนวน 11 รูป และนาง Nina Yee เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธี ร่วมกับชุมชนไทยและชุมชนจากประเทศต่าง ๆ  ในงานประกอบด้วย ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล เปิดโรงทาน พิธีสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล พิธีทอดถวายผ้ากฐิน และประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ศาลาโพธิศรัทธา สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอให้บุญกุศลนี้จงประสบผลแก่ทุกท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วัดป่าโพธิศรัทธา ได้จัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2566 โดยมี พระโสภณภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์ กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวัน รัฐวิคตอเรีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาง Nina Yee เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

@@@@ สงกรานต์ มุงคุณโคตร เจ้าของร้านเสริมสวย P.Kran Hair Salon บินกลับไทยเพื่อไปทำบุญประจำปี โดยร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกับ นายเสน่ห์ ก่อมขุนทด และนายธาวิต พิพัฒน์ภิญโญ โดยมีเพื่อนสนิท ญาติมิตรทั้งในประเทศออสเตรเลียและในประเทศไทย ร่วมบริจาคทำบุญและเดินทางไปร่วมในงานดังกล่าวด้วย จอนห์ สมพร โพธิ์ศรี ร้านตลาดนัดหัวมุม และ บี ปัญจภรณ์ บูคะธรรม เจ้าของร้านทองสยามเซ็นทรัล (ประธานอุปถัมภ์ )อ้อมอมรรัตน์ สิมโนนม่วง ร้านนัวลาวไทย มาร์โก้ ทองพันธุ์ มะลิวงษ์ เจ้าของ Australian Center คณะเจ้าภาพขอให้ทุกท่านที่ร่วมบุญ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการ

ถือโอกาสเดินทางไปพบปะสังสรรค์ ตุ้มโฮม เพื่อนเก่าร่วมรุ่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ รุ่น 17 ที่ กฤติยารีสอร์ท ย้อนยุคย้อนวัย  ปีละ 1 ครั้ง คำว่าเพื่อนที่หาซื้อไม่ได้ จบทริปนี้ด้วยความสุขและปิติ บินกลับไปเปิดบริการลูกค้าแล้วที่ซิดนีย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 หลังจากบอกลูกค้าขอปิดร้านทำบุญและหยุดพักผ่อน 4 อาทิตย์เต็มๆ

สงกรานต์ มุงคุณโคตร เจ้าของร้านเสริมสวย P.Kran Hair Salon บินกลับไทยเพื่อไปทำบุญประจำปี โดยร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

@@@@ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบหารือกับนาย Esala Nayasi รองเลขาธิการองค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Forum – PIF) รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ณ ห้องรับรอง หอประชุมแห่งชาติหมู่เกาะคุก โดยได้รับฟังมุมมองของรองเลขาธิการ PIF เกี่ยวกับผลการประชุมผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่ 52 และพัฒนาการของการรวมกลุ่มและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ รวมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงในกรอบ PIF และกรอบอาเซียน – PIF

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับ นาย Esala Nayasi รองเลขาธิการองค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Forum – PIF) รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ณ ห้องรับรอง หอประชุมแห่งชาติหมู่เกาะคุก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

@@@@ งานเทศกาลประจำปี ลอยกระทง นครเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ผ่านไปด้วยดี จากฝีมือการจัดของเจ้าประจำ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย มีทั้งพี่น้องชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานหลากหลายชนชาติที่ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมผู้จัดมอบความสนุกสนานรื่นเริงให้กับทุกคนที่มาร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า

ขอแสดงความยินดีกับ ชนัณธิดา แท่นจันทร์ ที่ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ ปี 2566 ไปครอง ส่วนตำแหน่งขวัญใจประชาชน นัทธินี ภูเงิน ได้รับไปอย่างง่ายดาย สาวงามเชื้อสายเขมรที่เป็นตัวเต็ง จันเทวี Kong คว้าตำแหน่ง Best dressed ไปตามความคาดหมาย ที่เป็นโบนัสเห็นจะเป็นผู้เข้าชมที่ชมว่า การแสดงบนเวทีสวยงาม ดนตรีเยี่ยมจากดีเจติ๊กกี้ คนสวย กระทงสวยงาม การแสดงการแกะสลักผลไม้ให้ความรู้และเพลิดเพลิน อาหารอร่อย ทีมผู้จัดขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยมาอย่างสม่ำเสมอและขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่ปฏิบัติหน้ากันอย่างเต็มที่

สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย จัดงานเทศกาลประจำปี ลอยกระทง นครเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 มีทั้งพี่น้องชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานหลากหลายชนชาติที่ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นอย่างมาก

@@@@ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน2566 นายฉัตรนพดล อักษรสวาสดิ์ กงสุล และครอบครัว ร่วมพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ณ เมือง Berrilee โดยมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี และร่วมออกโรงทานจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอให้บุญกุศลนี้จงประสบผลแก่ทุกท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

นายฉัตรนพดล อักษรสวาสดิ์ กงสุล และครอบครัว ร่วมพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ ณ เมือง Berrilee เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน2566 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี และร่วมออกโรงทานจำนวนมาก

ไตรภพ ซิดนีย์